Covid: Te veel te laat

Het President Ramaphosa te lank gewag om die land se grense te sluit?

Thomas Mollett – November 2020 (English version)


Op 31 Desember 2019 lig die Chinese die WGO in van 41 mense met “misterieuse pneumonia”. Meeste van die gevalle kan verbind word met die Huanan Seekosmark. Op 7 Januarie 2020 word die virus geïdentifiseer as ‘nCov’. Die eerste sterfte in China is op 11 Januarie en die eerste geval in die VSA op 20 Januarie. Op 23 Januarie word Wuhan onder kwarantyn geplaas, met die Hubei-provinsie wat paar dae later volg. Die WGO verklaar die uitbraak as ’n globale gesondheidsnoodgeval op 30 Januarie, en op 31 Januarie verbied President Donald Trump buitelanders wat die voorafgaande twee weke in China was, toegang tot die VSA.

In Italië word die eerste twee gevalle op 31 Januarie bevestig. Op dieselfde dag word alle vlugte na en van China gestaak en ’n noodtoestand vir ses maande word afgekondig. Onder meer, word inkomende reisigers by lughawens se temperatuur deur skandeerders gemonitor. Op 2 Februarie is die virus se genoom se volgorde bepaal en na GenBank opgelaai.

Op 9 Februarie is die dodetal in China 811 – reeds erger as die SARS-uitbraak van 2002/3, waarin maar sowat 774 mense wêreldwyd gesterf het. Op 11 Februarie doop die WGO die uitbraak ‘Covid-19’. Teen die einde van Februarie is daar reeds 1 128 aktiewe gevalle en 29 sterftes in Italië.

Teen 2 Maart is daar 80 151 gevalle en 2 943 sterftes in China. Teen 3 Maart begin gevalle skerp styg in Spanje. Op 5 Maart word die eerste geval in Suid-Afrika bevestig. Op hierdie dag is daar reeds 3 858 gevalle en 148 sterftes in Italië. Op 8 Maart word 80 miljoen mense in Italië op inperking geplaas.

Op 11 Maart verbied Trump 23 Europese lande toegang tot die VSA en op dieselfde dag word Covid-19 deur die WGO as ’n pandemie geklassifiseer. Op hierdie dag was daar reeds 12 462 gevalle en 827 sterftes in Italië. In die ses dae sedert 5 Maart, het die sterftes hier meer as vyfvoudig toegeneem.

Toe President Ramaphosa sy toespraak gemaak het op 15 Maart 2020, waarin hy ’n ramptoestand afgekondig het, wat onder meer sekere reisbeperkings sou insluit, was daar reeds 61 postiewe gevalle in Suid-Afrika, en dit is aanvaar dat uit die 61 gevalle, slegs een as gevolg van plaaslike oordrag was – dus 60 gevalle kon met buitelandse inkoms verbind word, veral met ’n groep van tien mense wat op 1 Maart vanaf Italië die land binnegekom het.

Op 19 Maart was daar 116 positiewe gevalle in Suid-Afrika waarvan slegs 14 as die resultaat van plaaslike oordrag beskou is; dus 102 gevalle was van mense wat van die buiteland af die land binnegekom het met die virus.


As mens kyk na die tydlyn en syfers dan kom die vraag onwillekeurig op: Hoe kon hierdie 102 geïnfekteerde mense in die land toegelaat en losgelaat gewees het terwyl dit vir ’n geruime tyd reeds duidelik was dat ’n pandemie aan die woed is? Waar was die Intelligensie wat die rooi ligte van hierdie pandemie moes opgetel het? Op 5 Maart reeds moes alle inkomelinge, veral vanaf ’n land soos Italië, op die heel minste onmiddellik in kwarantyn geplaas gewees het.

Kom ons kyk na die tydlyn en tendense. In die periode 25 Februarie tot 3 Maart, in Italië, het die gevalle van 322 na 2 502 gestyg, en die sterftes van 10 tot 79.

Op 1 Maart, dus twee weke voor Ramaphosa reisbeperkings ingestel het (op 15 Maart), was daar reeds 3 318 sterftes in China en 34 in Italië. In daardie twee weke, in Italië, het die gevalle van 1 694 tot 24 747 gestyg en sterftes van 34 tot 1 809.

Hierdie getalle en tendense was nie geslote of geheime inligting nie. Wuhan het al op 23 Januarie in kwarantyn gegaan en Italië op 8 Maart. Hierdie is ingrypende optredes deur goot nasies. Teen 9 Februarie was dit reeds duidelik dat hierdie pandemie erger sou wees as die 2003/4-SARS-uitbraak, toe die sterftes in China reeds 811 bereik het. Boonop het die WGO reeds op 30 Januarie die uitbraak as ’n globale gesondheidsnoodgeval verklaar – en as ’n pandemie op 11 Maart. Wêreldwyd was daar op 3 Maart reeds 93 016 gevalle met 3 202 sterftes. Al die rooi ligte was daar. Steeds het Ramaphosa tot 15 Maart gewag om reisbeperkings in te stel.

Voor die tien geïnfekteerde mense vanaf Italië ingekom het, op 1 Maart, het Suid-Afrika nie een enkele (aangetekende) geval in die land gehad nie. Op 4 Maart toe die gevalle en sterftes wêreldwyd 95 314 en 3 285 onderskeidelik was, was daar reeds alle rede om die land se grense te sluit. Tog word inkomelinge van Europa, waar gevalle en sterftes toe reeds erg aan die styg was, in die land toegelaat, en twee weke later sit ons met oor die 100 infeksies slegs van inkomelinge vanaf die buiteland. En van hier af sou plaaslike infeksies begin afskil.

Dit kan dalk gesê word dat baie ander lande, insluitende Italië en VSA, maar traag was om vroeg op te tree. Dit mag dalk so wees, maar Suid-Afrika het steeds heelwat meer tyd gehad om die situasie wêreldwyd te lees. En twee verkeerdes maak nie een reg nie. En om te herhaal: Op 5 Maart, toe die eerste geval in Suid-Afrika bevestig is, was daar reeds 3 858 gevalle en 148 sterftes in Italië. Alle rede om die inkoms van ten minste Europese lande onmiddellik te staak, of inkomelinge reguit vanaf die vliegtuie (van ten minste ons twee grootste internasionale lughawens) in kwarantyn te plaas. Ten tyde was infeksies in ons buurlande weglaatbaar klein.

As daardie tien geïnfekteerde inkomelinge vanaf Italië, nie vrylik toegelaat was om die land binne te kom nie, of indien die grense op 5 Maart reeds gesluit het, kon ons situasie vandaar baie anders gelyk het, en ons kon selfs dalk die vernietigende, wurgende en onversetlike staat van inperking gepaar gewees het. So ook die psigiese bloedspoor veral op ons oumense in ouetehuise, wat in isolasie moes vergaan. In stede daarvan, prys die regering hulself vir hul “vinnige optrede”.

Mens kan maar net hoop dat daar eendag ’n klas-aksie geloods word teen die ANC, deur, onder meer, haarsalonne en gholfbane, wat toe moes bly en skade ly, terwyl taxis vol kon rondry – en die regering dermate dagvaar tot daar nie meer een sent oor is vir hulle om te kan steel nie.


Post Scriptum: Natuurlik is daar baie bespiegelinge en teorieë oor die oorsprong van die virus, en dalk het dit nié van die Huanan Seekosmark ontstaan nie. Wie sal ooit regtig weet wat alles hieragter steek? Maar my verdere argument oor die vertraagde grenssluiting bly egter staan.


Read more about the fascinating Dewani case in the newly released book The Bloodied BrideOscar vs the Truth is compulsory reading before or after watching the ESPN documentary.
For more info on the Dewani book, visit TheBloodiedBride.com

For general information and/or to order: info@piquetbooks.com or thomas@thomasmollett.com


Covid: Too much too late

Did President Ramaphosa wait too long to close the borders?

Thomas Mollett – November 2020 (Afrikaans version)


On 31 December 2019, the Chinese informed the WHO of 41 people with “mysterious pneumonia”. Most of the cases could be linked to the Huanan Seafood Market. On 7 January 2020, the virus was identified as ‘nCov’. The first death in China was on January 11 and the first case in the US on 20 January. On 23 January, Wuhan was placed under quarantine, with Hubei province following a few days later. The WHO declared the outbreak a global health emergency on 30 January, and on 31 January, President Donald Trump banned foreigners who have been in China in the prior two weeks from entering the United States.

In Italy, the first two cases were confirmed on 31 January. On the same day, all flights to and from China were stopped and a state of emergency for six months was declared. Among other, incoming travellers’ at airports’ temperatures were monitored by scanners. On 2 February, the virus’s genome was sequenced and uploaded to GenBank.

On 9 February, the death toll in China reached 811 – already worse than the SARS outbreak of 2002/3, during which only about 774 people died worldwide. On 11 February, the WHO christened the outbreak ‘Covid-19’. At the end of February, there were already 1 128 active cases and 29 deaths in Italy.

By 2 March, there were 80 151 cases and 2 943 deaths in China. By 3 March, cases begin to rise sharply in Spain. On 5 March, the first case was confirmed in South Africa. On this day, there were already 3 858 cases and 148 deaths in Italy. On 8 March 80 million people in Italy were placed under quarantine.

On 11 March, President Trump banned 23 European countries from entering the US, and on the same day, Covid-19 was classified by the WHO as a pandemic. On this day, there were already 12 462 cases and 827 deaths in Italy. In the six days since 5 March, the deaths here have increased more than fivefold.

When President Ramaphosa delivered his speech on 15 March 2020, in which he announced a state of disaster, which would include certain travel restrictions, there were already 61 positive cases in South Africa, and it was accepted that out of the 61 cases only one was due to local transfer – so, 60 cases could be linked to foreign income, especially to a group of ten people who have entered the country from Italy on 1 March.

On 19 March, there were 116 positive cases in South Africa of which only 14 were considered the result of local transmission; thus, 102 cases were of people entering the country from abroad with the virus.


If one looks at the timeline and figures then the question involuntarily arises: How could these 102 infected people have been admitted and released into the country while it has been clear for some time already that a pandemic is raging? Where was the Intelligence that should have picked up the red lights of this pandemic? As early as 5 March, all incomers to SA, especially from a country such as Italy, should, at the very least, have been quarantined immediately.

Let’s look at the timeline and trends. In the period from 25 February 25 to 3 March, in Italy, the cases rose from 322 to 2 502, and the deaths from 10 to 79.

On 1 March, two weeks before Ramaphosa imposed travel restrictions (on March 15), there were already 3 318 deaths in China and 34 in Italy. In those two weeks, in Italy, cases rose from 1 694 to 24 747 and deaths from 34 to 1 809.

These numbers and trends were not closed or secret information. Wuhan was already quarantined on 23 January and Italy on 8 March. These are drastic actions by big nations. By 9 February, it was already clear that this pandemic would be worse than the 2003/4 SARS outbreak, when deaths in China had already reached 811. In addition, the WHO already declared the outbreak as a global health emergency on 30 January – and as a pandemic on 11 March. Worldwide, by March 3 there were already 93 016 cases with 3 202 deaths. All the red lights were there. Still, Ramaphosa waited until March 15 to impose travel restrictions.

Before the ten infected people came in from Italy on 1 March, South Africa did not have a single (recorded) case in the country. By 4 March, when the cases and deaths worldwide were standing at 95 314 and 3 285 respectively, there was already every reason to close the country’s borders. Yet, incomers from Europe, where cases and deaths were already on a sharp rise, were allowed into the country, and two weeks later we had over 100 infections only from incomers from abroad. And from there on local infections would start to peel off.

It might be said that many other countries, including Italy and the USA, were also slow to act early. This may be true, but South Africa still had much more time to read the situation worldwide. And two wrongs do not make one right. And to repeat: On March 5, when the first case was confirmed in South Africa, there were already 3 858 cases and 148 deaths in Italy. All reason to stop incomers of at least European countries immediately, or to quarantine them straight upon arrival directly from the planes (of at least our two largest international airports). At the time, infections in our neighbouring countries were negligibly small.

If those ten infected incomers from Italy had not been allowed to enter the country freely, or if the borders had already been closed on 5 March, our situation from there on might have looked much different, and we might even have been spared the harsh, destructive and intransigent lockdown that followed due to the tardy actions of the government. The psychic blood trail, especially on our old people in nursing homes, who had to perish in isolation, is uncalculatable and irreversible. Instead, the government praises itself for its “swift action” while treating the country’s citizens like children and criminals. The police under the watch of Bheki Cele, can on any given day not even manage the gangs in the Cape Flats, but beware if you were found with a packet of cigarettes of which you could not produce a slip of. Some of the regulations imposed by the Covid Task Force simply defied any rationality, many of which were hard to believe as being thought-out by supposed educated adults.

One can only hope that one day a class action will be launched against the ANC government, by, among others, hair salons and golf courses, which had to stay closed (while suffering losses) while taxis could drive around fully loaded – to sue the government until there is not one cent left for them to steal.


Post Scriptum: Of course, there are many speculations and theories about the origin of the virus and whatever is behind it, and perhaps it did not originate from the Huanan Seafood Market. Who will ever really know what is behind this? However, the broader argument about the delayed border closure remains.


Read more about the fascinating Dewani case in the newly released book The Bloodied Bride. Oscar vs the Truth is compulsory reading before watching the ESPN documentary.

For more info on the Dewani eBook, visit TheBloodiedBride.com
For general information and/or to order any product: info@piquetbooks.com or thomas@thomasmollett.com